ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TO TJ SLAVOJ konané 31.1.2018

ZÁPIS
ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TO TJ SLAVOJ
Č. TĚŠÍN
Český Těšín, 31. leden 2018; Klubovna TO

PŘÍTOMNÍ Podle prezenční listiny.
PROGRAM 1. Zahájení zasedání volební členské schůze
2. Schválení programu volební členské schůze
3. Schválení pracovních komisí – mandátová, návrhová, volební
4. Zpráva o činnosti TO za rok 2017
5. Zpráva o hospodaření TO za rok 2017
6. Zpráva revizní komise
7. Zpráva mandátové komise
8. Diskuse
9. Volba nového výboru
10. Výsledky hlasování
11. Zvolení revizní komise
12. Plán práce na rok 2018
13. Návrh rozpočtu 2018
14. Zpráva návrhové komise
15. Schválení usnesení VČS TO
16. Ukončení zasedání volební členské schůze

1. Zahájení zasedání VČS – zasedání zahájil člen výboru/předseda TO Jakub Rašík, přivítal všechny přítomné a hosty JUDr. Muroně a předsedu okresního svazu tenisu p. Vlka.

2. Schválení programu VČS – Návrh programu VČS přednesl Jakub Rašík. Program byl schválen. Návrh Miloše Rusnioka k bodu 8 – na rozšíření počtu členů výboru TO na 7 – neprošel.

3. Schválení pracovních komisí – mandátová, návrhová, volební – Za členy mandátové komise byli zvoleni: Eva Fajová, Karel Bolek, Radek Lipina.
Za členy návrhové komise byli zvoleni: Miloš Vavrys, Zdeněk Blinka, Alena Dudová. Za členy volební komise byli zvoleni: Robert Bojda, Jiří Černý, Marek Duda.

4. Zpráva o činnosti TO za rok 2017 – informaci o činnosti TO za rok 2017 přednesla členka výboru TO Dáša Szturcová.

5. Zpráva o hospodaření TO za rok 2017 – zprávu o hospodaření TO za rok 2017 přednesl člen revizní komise Robert Bojda.

6. Zpráva revizní komise – Robert Bojda informoval, že revizní komise nenašla žádné nesrovnalosti v účetnictví TO.

7. Zpráva mandátové komise – předsedkyně komise Eva Fajová konstatovala, že VČS je usnášení schopná; přítomná je nadpoloviční většina členů (66). Na schválení návrhu VH je zapotřebí 34 hlasů.

8. Diskuse –
p. Vlk – Kladně zhodnotil činnost dosavadního výboru TO; vyzvedl práci J. Rašíka.
B. Muroň – Oživil vzpomínky na počátky tenisového dění v Českém Těšíně.
R. Banáš – Za provoz bufetu sdělil, že prodej pro nečleny TO nebude počínaje sezónou 2018 možný.
P. Lipina – Navrhl změnit dosavadní systém tréninku dětí včetně finanční odměny trenéra

9. Volba nového výboru – Předseda volební komise Jiří Černý zahájil volby a vyzval jednotlivé kandidáty (10), aby přednesli svou vizi a důvod proč kandidují do nového výboru TO. Kandidáti se vyjádřili ve smyslu pomoci mládežnickému tenisu, při organizování tenisových soutěží, většího zprůhlednění financování hospodaření včetně odměňování trenérů a zavedení určitého kompromisu mezi amatérským a závodním tenisem.
S příspěvkem k vizím kandidátů vystoupil místopředseda TJ Slavoj Český Těšín – Ivan Makaj; sdělil, že je třeba podporovat víc mládež, zvýšit roční poplatky aktivních členů a snažit se získat další sponzory. Následně se rovněž o nutnou podporu mládeže ve sportu všeobecně zasadil pan Vlk. Zdeněk Blinka připomněl velké zásluhy o rozvoj tenisu v Č. Těšíně zesnulého bývalého předsedy TJ Slavoj a TO – Jiřího Pavlíka.

10. Výsledky hlasování –
Výsledky prvního kola voleb: Wojtyla Pavel 52 hlasů, Košut René 48, Banáš Radek 43, Rašík Jakub 38, Szturcová Dagmar 30, Lipina Radek 15, Zamazal Petr 25, Lipina Petr 25, Hota Karel 7, Rusniok Miloš 16.
Volební komise konstatovala, že Wojtyla Pavel, Košut René, Banáš Radek a Rašík Jakub byli právoplatně zvoleni za členy nového výboru TO. Pátý kandidát v pořadí nedosáhl nadpoloviční většiny hlasů, proto volební komise vyhlásila druhé kolo pro doplnění stanoveného počtu (5) členů výboru.
Výsledky druhého kola voleb: Szturcová Dagmar 25 hlasů, Rusniok Miloš 2, Lipina Radek 15, Zamazal Petr 13, Lipina Petr 6, Hota Karel 0,
Volební komise konstatovala, že Szturcová Dagmar byla ve druhém kole voleb právoplatně zvolena do nového výboru.

11. Po ukončení voleb do výboru, byl Jakubem Rašíkem vznesen návrh na volbu revizní komise pro rok 2018-2019. Byli navrženi: Vladislav Martynek, Zdeněk Blinka, Robert Bojda.
VČS tyto členy revizní komise pro rok 2018-2019 jednomyslně schválila. (*Poznámka: Tento bod nebyl zařazen do Programu zasedání VČS; byl zařazen dodatečně a se schválením VČS.)
12. Plán práce na rok 2018 – Jakub Rašík v plánu činnosti na rok 2018 naznačil záměr dosavadního výboru uspořádat Memoriál J. Pavlíka v kategorii dětí/žactva. (V dohledné době proběhne výběr vhodného turnaje za tímto účelem.) Požádal rovněž přítomné členy o podporu ve věci organizace a pořádání tradičních turnajů v závodním tenise mládeže i amatérů/dospělých.
13. Návrh rozpočtu 2018 – Kooptovaný člen do revizní komise, Robert Bojda, seznámil plénum s výší finanční částky na BÚ, která je 448.000 kč.
V rozpočtu TO na rok 2018/2019 se počítá s finančními prostředky ve výši 440.000 kč. S ohledem na oslavy 90. výročí založení tenisu v Č. Těšíně, stoupnou nároky na rozpočtové výdaje.
14. Zpráva návrhové komise – Návrhová komise předložila členům TO návrh znění jednotlivých usnesení, které zaznamenala v průběhu zasedání VČS.
15. Schválení usnesení VČS tenisového oddílu – VČS schválila jednotlivé body usnesení jako celek.
16. Ukončení zasedání VČS – Staronový člen tenisového výboru René Košut poděkoval odstupujícímu členu výboru Petru Zamazalovi za jeho obětavou činnost. Na dotaz z pléna, jak to bude v budoucnu s webovými stránkami tenisu, odpověděl Ivan Makaj, že existují oficiální stránky TJ Slavoj, kde jsou zároveň uvedeny i ostatní oddíly Slavoje; Dáša Szturcová bude za účelem zkvalitnění stávajících stránek (www.tenis.tjslavojct.cz) iniciovat schůzku s administrátorem amatérského webu (www.tenistesin.cz) – Vlastimilem Alexou, aby se tato doposud nevyřešená otázka vyřešila.
Předseda tenisového oddílu v zastoupení, Jakub Rašík, poděkoval všem přítomným členům za aktivní přístup a zasedání ukončil.

Po ukončení VČS se sešel nový výbor oddílu, kde si mezi sebou zvolil předsedu Jakuba Rašíka na dvouleté období..
Zapsal: Miloslav Vavrys Ověřil: Jakub Rašík

Pozvánka na valnou hromadu

Dne 31.1.2018 se od 17,00 hod v klubovně tenisového oddílu ,

koná volební valná hromada 

tenisového oddílu TJ Slavoj Český Těšín

všechny členy srdečně zveme.

Výbor tenisového oddílu.

Postup starších žáků

Vítězstvím nad Orlovou si zajistilo družstvo starších žáků ve složení:Šimon Špirka,Matyáš Sochor,Dominik Pavlik,Pawel Wrubel,Rostislav Sliž,Klára Bystroňová a Zuzana Mlčochová postup do oblastního přeboru.Postup je o to cennější, že v celé soutěži neztratili ani bod.Finančně činnost oddílu podporuje mj. město Český Těšín a Moravskoslezský kraj.

Gratulujeme!

družstvo starších žáků